人気ブログランキング |

Νεοελληνικά Βασικά Ρήματα

Πήρα ενενήντα τέσσερα ελληνικά ρήματα με κυριότερα μέρη της κλίσης για να τα θυμηθώ·

1.

01 ある είμαι, θα είμαι, ήμουν
02 ある υπάρχω, θα υπάρξω, υπήρξα
03 生きる ζω (-έω), θα ζήσω, έζησα
04 住む μένω, θα μείνω, έμεινα
05 立つ στέκομαι, θα σταθώ, στάθηκα
06 座る κάθομαι, θα κάθω, κάθισα
07 起きる σηκώνομαι, θα σηκωθώ, σηκώθηκα
08 横になる ξαπλώνομαι, θα ξαπλωθώ, ξαπλώθηκα
09 落ちる・倒れる πέπτω, θα πέσω, έπεσα
10 過ごす περνώ, θα περάσω, πέρασα
11 なる γίνομαι, θα γίνω, έγινα
12 生まれる γεννιέμαι, θα γεννηθώ, γεννήθηκα
13 育つ μεγαλώνω, θα μεγαλώσω, μεγάλωσα
14 死ぬ πεθαίνω, θα πεθάνω, πέθανα
2.

15 する κάνω, θα κάνω, έκανα
16 遊ぶ παίζω, θα παίξω, έπαιξα
17 助ける βοηθώ (-άω), θα βοηθήσω, βοήθησα
18 準備する ετοιμάζομαι, θα ετοιμαστώ, ετοιμάστηκα
19 始まる αρχίζω, θα αρχίσω, άρχισα
20 終わる τελειώνω, θα τελειώσω, τελείωσα
21 止まる σταματώ (-άω), θα σταματήσω, σταμάτησα
3.

22 行く πηγαίνω, θα πάω, πήγα
23 来る έρχομαι, θα έρθω, ήρθα
24 運ぶ φέρνω, θα φέρω, έφερα
25 出発する αναχωρώ (-έω), θα αναχωρήσω, αναχώρησα
26 発つ φεύγω, θα φύγω, έφυγα
27 到着する φτάνω, θα φτάσω, έφτασα
28 訪れる επισκέπτομαι, θα επισκεφτώ, επισκέφτηκα
29 戻る επιστρέφω, θα επιστρέψω, επέστρεψα
30 歩く περπατώ (-άω), περπατήσω, περπάτησα
31 走る τρέχω, τρέξω, έτρεξα
32 運転する οδηγώ (-έω), θα οδηγήσω, οδήγησα
33 案内する γυρίζω, θα γυρίσω, γύρισα
34 入る μπαίνω, θα μπω, μπήκα
35 出る βγαίνω, θα βγω, βγήκα
4.

36 教える διδάσκω, θα διδάξω, δίδαξα
37 学ぶ μαθαίνω, θα μάθω, έμαθα
38 勉強する・研究する σπουδάζω, θα σπουδάσω, σπούδασα
39 知る φέρω, θα ξέρω, ήξερα
40 忘れる ξεχνώ (-άω), θα ξεχάσω, ξέχασα
41 思い出す θυμάμαι, θα θυμηθώ, θμήθηκα
5.

42 信じる πιστεύω, θα πιστέψω, πίστεψα (πως...)
43 待つ περιμένω, θα περιμένω, περίμενα
44 期待する ελπίζω, θα ελπίσω, έλπισα (να...)
45 関心を持つ ενδιαφέρομαι, ενδιαφερθώ, ενδιαφέρθηκα (για...)
46 愛する αγαπώ (-άω), θα αγαπήσω, αγάπησα
47 気に入る (μου, σου...) αρέσει, θα αρέσει, άρεσε (να...)
48 より好む προτιμώ (-άω), θα προτιμήσω, προτίμησα
6.

49 喜ぶ χαίρομαι, θα χαρώ, χάρηκα (που...)
50 感謝する ευχαριστώ (-έω), θα ευχαριστήσω, ευχαρίστησα
51 悲しむ λυπάμαι, θα λυπηθώ, λυπήθηκα (που...)
52 恐れる φοβάμαι, θα φοβηθώ, φοβήθηκα
7.

53 眠る κοιμάμαι, θα κοιμηθώ, κοιμήθηκα
54 目覚める ξυπνώ (-άω), θα κυπνήσω, ξύπνησα
8.

55 言う λέω, θα πω, είπα
56 話す μιλώ (-άω), θα μιλήσω, μίλησα
57 書く γράφω, θα γράψω, έγραψα
58 読む διαβάζω, θα διαβάσω, διάβασα
59 問う ρωτώ (-άω), θα ρωτήσω, ρώτησα
60 答える απανδώ (-άω), θα απαντήσω, απάντησα (σε...)
61 説明する εξηγώ (-έω), θα εξηγήσω, εξήγησα
62 呼ぶ καλώ (-άω), θα καλέσω, κάλεσα
63 歌う τραγουδώ (-άω), θα τραγουδήσω, τραγούδησα
64 求める ζητώ (-άω), θα ζητήσω, ζήτησα
65 頼む παρακαλώ (-έω/-άω), θα παρακαλέσω, παρακάλεσα
9.

66 笑う γελώ (-άω), θα γελάσω, γέλασα
67 泣く κλαίω, θα κλάψω, έκλαψα
10.

68 見る βλέπω, θα δω, είδα
69 見つける βρίσκω, θα βρω, βρήκα
11.

70 聞く ακούω, θα ακούσω, άκουσα
12.

71 持つ έχω, θα έχω, είχα
72 取る παίρνω, θα πάρω, πήρα
73 受け取る λαβαίνω, θα λάβω, έλαβα
74 予約する κρατώ (-άω), θα κρατήσω, κράτησα
75 置く βάζω, θα βάλω, έβαλα
76 あげる・くれる δίνω, θα δώσω, έδωσα
13.

77 売る πουλώ (-άω), θα πουλήσω, πούλησα
78 買う αγοράζω, θα αγοράσω, αγόρασα
14.

79 食べる τρώω, θα φάω, έφαγα
80 飲む πίνω, θα πιώ, ήπια
15.

81 飢える πεινώ, (-άω), θα πεινάσω, πείνασα
82 渇く διψώ (-άω), θα διψάσω, δίψασα
16.

83 閉める κλείνω, θα κλείσω, έκλεισα
84 開ける ανοίγω, θα ανοίξω, άνοιξα
17.

85 点ける ανάβω, θα ανάψω, άναψα
86 消す σβήνω, θα σβήσω, έσβησα
18.

87 掃除する καθαρίζω, θα καθαρίσω, καθάρισα
19.

88 作る φτιάνω, θα φτιάξω, έφτιαξα
89 切る κόβω, θα κόψω, έκοψα
20.

90 思う νομίζω, θα νομίσω, νόμισα (πως...)
91 考える σκέπτομαι, θα σκεφτώ, σκέφτηκα (να...)
92 欲しい θέλω, θα θέλω, ήθελα (να...)
93 試みる προσπαθώ (-έω), θα προσπαθήσω, προσπάθησα (να...)
94 できる μπορώ, θα μπορέσω, μπόρεσα (να...)
Έφτιαξα αυτό τον κατάλογο για πρώτη φορά στη 13 Νοέμβριο 2009, και αυτός είναι ο αναθεωρημένος του.
by ijustat | 2009-12-27 01:29 | Greek


<< 『古書 이야기』 모든 책은 헌책이다 >>